Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Zaměstnanci obce obecně (mimo starosty, místostarosty a zastupitelstva) za roky 2018 a 2019:

a.    Kolik má obec v současné době  (i v roce 2018) zaměstnanců, kteří jsou přímo placení z rozpočtu obce a na jaké jsou pracovní pozici?

b. Kolik  z těchto zaměstnanců má (mělo) hlavní pracovní úvazek tzv. bylo zaměstnáno na hlavní pracovní poměr (HPP) a kolik z těchto zaměstnanců má (mělo) částečný pracovní úvazek – vedlejší pracovní poměr (VPP) , nebo jiný pracovní poměr ve vztahu k obci, popř. v pokud vznikl v průběhu roku, tak od kdy?

 • Odpověď: Obecní úřad  zaměstnával v roce 2018 i v roce 2019 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho 1 na zkrácený pracovní úvazek.Obecní úřad  zaměstnával v roce 2018 i v roce 2019 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho 1 na zkrácený pracovní úvazek.Obecní úřad  zaměstnával v roce 2018 i v roce 2019 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, z toho 1 na zkrácený pracovní úvazek.

c. Má (měl) některý ze zaměstnanců obce (případně kolik), kromě hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru, i jiný pracovní úvazek směrem k obci – např. o veřejnoprávní smlouvu,  dohodu o provedení práce, smlouvu o dílo nebo jiný pracovně právní vztah, za který je placen z rozpočtu obce a jaký, jedná (jednalo) se o jednorázovou dohodu na krátký časový úsek (do 1 měsíce)  nebo pravidelné plnění (měsíční, čtvrtletní, apod.)?

 • Odpověď: na Vaši žádost ohledně dalších pracovních poměrů zaměstnanců sdělujeme, že se zaměstnanci jsou uzavírány buď smlouvy na hlavní pracovní poměr nebo dohody o provedení práce či o dohody o provedení pracovní činnosti.  V roce 2018 bylo uzavřeno 5 smluv na hlavní pracovní poměr, 2 dohody o pracovní činnosti,  6 dohod o provedení práce.V roce 2019 bylo uzavřeno 5 smluv na hlavní pracovní poměr, 2 dohody o pracovní činnosti, 6 dohod o provedení práce.

2. Zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta za roky 2018 a 2019:

a. Má (měl i v roce 2018) starosta, místostarosta  nebo některý se zastupitelů mimo odměnu za svou funkci starosty, místostarosty nebo  zastupitele  i jiný pracovní úvazek směrem k obci – např. dohodu o provedení práce, smlouvu o dílo nebo jiný pracovně právní vztah, za který je placen z rozpočtu obce a jaký, jedná (jednalo) se o veřejnoprávní smlouvu, jednorázovou dohodu na krátký časový úsek (do 1 měsíce)  nebo pravidelné plnění (měsíční, čtvrtletní, apod.)?

 • Odpověď: Odměny zastupitelům jsou  stanoveny právními předpisy (zákon o obcích, nařízení vlády  č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo.  Dohody o pracovních činnostech a  dohody o provedení práce  neuvolněných členů zastupitelstva schvaluje  od 1.1.2018 zastupitelstvo na svých jednáních.  Informace o schválených dohodách jsou v případě uzavření dohody také dostupné na  webových  stránkách obce. 

3. K odstavci 1, písm. b) a písm. c)  žádám o sdělení, kolik činí celkem za tyto  zaměstnance v uvedeném odstavci, samostatně za minulý kalendářní rok 2018 a za letošní rok – za leden a únor (pokud odešlete odpověď až po dni 22.4.2019, tak za celé 1. čtvrtletí roku 2019), částka na:

a. platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru

b. odvody na povinné pojistné na sociální zabezpečení

c. povinné pojistné za  veřejné zdravotní pojištění

prosím rozdělit na pracovníky dle pracovních poměrů hlavní – vedlejší – jiný.

 • Odpověď: V roce 2018 bylo použito z rozpočtu 2018 na platy zaměstnanců 942 385 Kč, na odvody na sociálním pojištění 251 535 Kč,  na zdravotním pojištění 97 033 Kč. Na platy z dohod o provedení práce nebo z dohod o pracovní činnosti bylo v roce 2018 vyčerpáno celkem 183 155 Kč.V roce 2019 bylo doposud z rozpočtu obce na platy zaměstnanců vyčerpáno 359 162 Kč, na odvody na sociálním pojištění 93 744 Kč, na zdravotním pojištění 33 348 Kč.Na platy z dohod o provedení práce nebo z dohod o pracovní činnosti bylo v letošním roce prozatím vyčerpáno 60 537 Kč.

4. K odstavci 1 písm. c) žádám o sdělení:

a. V případě, že se nejedná o hlavní  nebo vedlejší pracovní poměr, prosím o sdělení, jaký je smluvní pracovní vztah a vzhledem k těmto skutečnostem by to měl být pracovněprávní vztah, který má charakter veřejnoprávní smlouvy, a na základě toho vás žádám o přístup k této smlouvě

b. Pokud byla uzavřená smlouva, žádám Vás o sdělení, zda-li byl předmět práce – dodávky práce, či jiné služby, učiněn za použití  prostředků dodavatele služby, nebo z prostředků objednatele, tzn. za použití prostředků obce Březůvky?

 • Odpověď: Obecní úřad  v roce 2018, 2019 neměl uzavřenou žádnou  veřejnoprávní smlouvu s fyzickou osobou. 

5. Dostali zaměstnanci obce i jiné finanční plnění za odvedenou práci – mimořádná odměna(y), pokud ano, tak žádám o sdělení, kolik to bylo odměn, v jaké výši a důvod udělení odměny.

 • Odpověď: Pro zpřístupnění údajů o odměně zaměstnanců obce širšímu okruhu osob neexistuje právní důvod, ani důvodné podezření, že by zaměstnanci obecního úřadu byli odměňováni nestandardně, proto se informace neposkytne. 

6. K odstavci 2 písm. a)  žádám o sdělení, kolik činí plat samostatně starosty,  místostarosty a zbytku zastupitelstva, samostatně za minulý kalendářní rok 2018 a za letošní rok – za leden a únor (pokud odešlete odpověď až po dni 22.4.2019, tak za celé 1. čtvrtletí roku 2019) a kolik činí částka na:

a. Odvody na povinné pojistné na sociální zabezpečení

b. Povinné pojistné za  veřejné zdravotní pojištění

 • Odpověď: Plat starosty místostarosty a zastupitelstva podle  § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. zákona o obcích stanoví,v roce 2018/ měs.:  starosta: 45 952 Kč, místostarosta 16 637 Kč,  od 1.11. 2018 10 000 Kč, předseda výboru nebo komise 1 060,– Kč, člen výboru nebo komise 750,– Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,– Kč,  při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výši 1 500,– Kč. Schválené odměny najdete ve výpisech usnesení, veřejně dostupných na webových stránkách obce http://www.brezuvky.cz/obec/wp-content/uploads/uredni_deska/usneseni/usneseni1.pdf
  V roce 2019/ měs.:  starosta: 49 169 Kč, místostarosta 10 000,- Kč, (od 1.5. 2019 20 000,- Kč,) předseda výboru 1 600,- Kč, člen výboru 1 000,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí  800,- Kč.Schválené odměny najdete také ve výpisech usnesení, veřejně dostupných na webových stránkách  obce http://www.brezuvky.cz/obec/category/obecni-urad/uredni-deska/vypisy-usneseni/.

7. Dostali starosta, místostarosta či zastupitelé obce i jiné finanční plnění za odvedenou práci – mimořádná odměna(y), pokud ano, tak žádám o sdělení, kolik to bylo odměn, v jaké výši a důvod udělení odměny.

 • Odpověď: Mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo na svém veřejném zasedání.  V roce 2018, 2019 nebyla poskytnuta žádná mimořádná odměna. 

8. Vzhledem k tomu, že jsem si všiml toho, že je používáno při obecních pracích soukromé vozidlo zaměstnance, žádám o sdělení, proč se tak děje?!, a jakým způsobem a v jaké výši je počítáno plnění zaměstnanci za používání jeho vozidla. To vše za rok 2018 a rok 2019 (viz výše).

 • Odpověď: Používání vlastního automobilu při výkonu práce je na rozhodnutí zaměstnance, nikoliv obce. Obec žádného ze svých zaměstnanců tímto nepověřuje.

9. Jakým způsobem probíhá kontrola pracovníků, kdo je úkoluje, jakým způsobem je prováděna evidence docházky a žádám o předložení – umožnění nahlédnutí do výkazů práce. 

 • Odpověď: V čele úřadu stojí starosta, který plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu, ten také řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu.  Kontrola a dozor nad pracovněprávními vztahy pak náleží dozorovým orgánům.  Pracovní náplň jednotlivců je stanovena v pracovních smlouvách nebo v dokumentech s nimi souvisejícími. V případě starosty a místostarosty v organizačním řádu obce.