První zmínky

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1406, kde byly Březůvky součástí malenovického panství. V roce 1571 prodal Burjan Tetour z Tetova pusté Březůvky i se sousedními Doubravami rytíři Václavu Gájovskému z Gáje. Kolem roku 1580 nechal Gájovský dosud pusté Březůvky obnovit a osídlit novými poddanými. Někdy mezi rokem 1579 a 1592 prodal Václav Gájovský doubravský statek Janu Hanušovi ze Šaratic pánu na Velkém Ořechově, který Doubravy i s Březůvkami připojil ke statku Velký Ořechov. V letech 1652 až 1848 byl pak velkoořechovský statek včetně Březůvek součástí panství Uherský Brod.

Od roku 1850 patřily Březůvky k uherskobrodskému politickému i soudnímu okresu. Po zřízení soudního okresu ve Zlíně roku 1923 a politického okresu ve Zlíně roku 1935 byly Březůvky připojeny ke Zlínu. Základním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství. V roce 1935 bylo v Březůvkách ustanoveno lesní družstvo, které zakoupilo bývalý panský les o  rozloze 180 hektarů. JZD bylo v obci založeno roku 1952. Stavba kostela se v  obci neuskutečnila v důsledku válečných událostí v roce 1914 až 1918. Hřbitov byl vybudován v roce 1936. Škola byla v Březůvkách zřízena v roce 1817. Nová školní budova byla vystavěna v roce 1898.

Původ jména Březůvky: Ves, v místě, kde rostlo mnoho bříz. Nebo též tak nazvána jako ves lidí Březových. Od osobního jména Březa. Koncem 15. století je uváděna jménem Březuovka. Roku 1573 se uvádí v ZDO XXX, 287 jako ves pustá. Byla asi vypálena za válek Matyáše Uherského s Jiřím Poděbradským a později asi morem úplně vylidněna. Začátkem 17. století byla znovu osídlena. V 15. století měla jméno Březuovka, roku 1594 Bržiezuwky, roku 1650 Brzezůwky, roku 1718-1750 Bržezůwka, roku 1846 Březuwky, roku 1870 B ř e z ů v k y. Za protektorátu ji Němci nazvali Bresuwek.