Vyhláška obce Březůvky č. 2/2006

o obecních symbolech

 

 

        Zastupitelstvo obce Březůvky  vydává podle ustanovení § 10 a § 84 odst.2, písm  i / v souladu s ustanovením  § 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o symbolech obce.

 

 

Čl. 1

Symboly obce

 

      Symboly obce Březůvky /dále jen obce / tvoří znak obce a prapor obce.

 

 

Čl. 2

Znak obce

      Popis znaku:

Zlato-červeně polcený štít se zelenou patou. Vpravo vyrůstající bříza přirozené barvy, vlevo tři zkřížené zlaté dřevce, prostřední hrotem nahoru, ostatní obráceně.

 

 

Čl. 3

Prapor obce

      Popis praporu:

List tvoří dvě žerďová čtvercová pole, červené nad zeleným, svislý žlutý pruh široký jednu třetinu délky listu se zelenou břízou a bílo-černým kmenem, a dvě čtvercová vlající pole , zelené nad červeným. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Čl. 4

Vzory

      Vzor znaku a praporu obce jsou uloženy na obecním úřadu jako určující předložky pro tvorbu jakýchkoli  jiných odvozených symbolů nebo jejich kombinaci.

 

 

Čl. 5

Používání  znaku  obce

 

       Znak obce mohou používat orgány obce a obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, pokud není předepsáno užívání  státního znaku. V kombinaci se státním znakem musí být  znak obce vždy heraldicky vlevo / z pohledu pozorovatele vpravo/, či pod státním znakem.

      Jiné subjekty mohou používat znak obce pouze se souhlasem obecního zastupitelstva. Užívání znaku obce pro komerční účely je podmíněno souhlasem obecního zastupitelstva, které posuzuje každý požadavek jednotlivě a dbá, aby nedošlo k znevážení znaku obce.

     Využití znaku obce pro komerční účely je možné pouze za úplatu, jejíž výši určí  obecní  zastupitelstvo vždy jednotlivě.

 

 

Čl. 6

Používání praporu obce

 

       K užívání praporu obce není nutný souhlas obce. Je-li prapor vyvěšen spolu se státní vlajkou, je  jeho místo  heraldicky vlevo /z pohledu pozorovatele vpravo/.

 

 

Čl. 7

Sankce

 

      Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihnout jako přestupek podle ustanovení § 46 zákona  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o trestný čin.

 

 

Čl. 8

Účinnost

 

Znak a prapor byl obci  udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20.4.2000, pod č.j. 624/PŘED/2000. Tato vyhláška byla schválena  zastupitelstvem obce dne 11.12.2006 a nabývá účinnosti 15 dní po jejím vyhlášení.

 

 

 

 

 

             Marie Kaláčová                                                                     František Kolařík

             zástupce starosty                                                                           starosta                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha : barevné vzory znaku a praporu včetně popisu.

 

 

Vyvěšeno : 12.12.2006

Sňato:        27.12.2006