OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA   č. 3/2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2004 ze dne 8.11.2004 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 

Zastupitelstvo obce Březůvky schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a § 1 písm. h), § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto změnu obecně závazné vyhlášky ze dne 8.11.2004 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Článek V. se mění 

      1/  Sazba poplatku podle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů činí 350,- Kč na poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:

      a) částkou  200,- Kč na poplatníka a kalendářní rok

      b) částkou 150,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

      c) Pro podnikatele a firmy je stanovena úhrada 1800,- Kč za 1 popelnici za rok.

      2/   Rozúčtování skutečných nákladů roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

- celkové skutečné náklady za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činí 310 000 Kč, počet osob hlášených k trvalému pobytu 653 osob

- skutečné náklady za rok 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu připadající na jednu osobu 350,- Kč

 

Článek IX.  odstavec 2/ se mění

     2/ Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

                 František Kolařík                                                                          Marie Kaláčová

                   starosta obce                                                                             zástupce starosty

 

 Vyvěšeno dne:  12.12.2006

        Sňato dne:  27.12.2006