Obecně závazná vyhláška č. 4/2001

o chovu psů a jiných domácích a hospodářských zvířat

 

     Obecní zastupitelstvo v Březůvkách se usneslo 14.6.2001 vydat dle ustanovení § 36 písm. f)zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1.

Základní ustanovení

 

   1. Chov psů a chov domácích a hospodářských zvířat na území obce Březůvky je přípustný při dodržení platných hygienických a veterinárních předpisů, pokud tato zvířata nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v obci

    2. Vyhláška je závazná pro všechny chovatele a držitele všech zvířat, kteří chovají nebo drží:

         A/ hospodářská zvířata, tj, koně, skot, prasata, ovce, kozy, hrabavou a vodní drůbež (slepice, krůty, kachny, husy), holuby, králíky, kožešinová zvířata, ryby a včely.

          B/ domácí a ostatní zvířata, tj. psy, kočky, ozdobné a zpěvné ptactvo, papoušky, hady, drobná laboratorní zvířata, želvy, apod.

     3. Chov nebezpečných druhů zvířat, a to jedinců i skupin, mimo zařízení zoologických zahrad registrovaných státem podléhá schválení okresní nebo městské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete.

 

Článek 2.

Povinnosti chovatelů zvířat

 

     1. Každý chovatel zvířete, uvedeného v Čl. 1, je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob, a aby se předcházelo občanskoprávním sporům

     2. Chovatelé zvířat jsou povinni splnit všechny nutné podmínky hygienických a veterinárně-hygienických požadavků chovu, tj. zabezpečit řádnou výživu (krmení a napájení) a zabezpečit taková opatření, aby nedocházelo k narušení životního prostředí a k týrání zvířat.

    3. Veškeré odpady, které tato zvířata produkují, nebo jsou s jejich chovem spojeny, musí být řádně zachycovány, zneškodňovány a odstraňovány. Chovatel musí mít tomu účelu vybudovánu vhodnou prostoru ke shromažďování odpadů. Jímky a hnojiště musí byt vhodně umístěny, musí být nepropustné a kryté a musí být vybudovány v souladu se stavebním zákonem. K omezení obtěžujícího zápachu je chovatel povinen zabezpečit všechna dostupná opatření.

    4. Chov zvířat lze realizovat ve vlastním chovném zařízení bez možnosti úniku zvířat na cizí pozemky, veřejná prostranství a komunikace.

    5. Chovatel je povinen zajistit účinnou desinfekci, hubení škodlivých hlodavců a hmyzu v objektech pro chov zvířat, aby nedocházelo k šíření člověku nebezpečných nákaz a chorob.

 

 

 

 

Článek 3.

Povinnosti chovatelů psů

 

     1. Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem na veřejném prostranství, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany. Psi, kteří vykazují nebezpečné povahové vlastnosti, agresivitu, nervozitu, zhoršenou ovladatelnost, musí být navíc opatřeni náhubkem. Je zakázáno nechat znečišťovat veřejná prostranství, ulice, hřiště, hřbitov, park, psími exkrementy, dojde-li k tomu, je chovatel či jiná osoba, která psa doprovází povinna nečistotu neprodleně odstranit a uklidit.

     2. Výcvik psů pro služební účely je možné provádět jen v prostorách k tomu vyhrazených (areály kynologů, myslivecká zařízení apod.)

     3. Chovatel psa je povinen docházet se psem k povinnému očkování proti vzteklině a při onemocnění psa požádat o odbornou veterinární pomoc.

     4. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá jeho majitel podle občanského zákoníku.

     5. Každý chovatel je povinen psa řádně přihlásit a dodržovat ustanovení platné vyhlášky o místních poplatcích, předložit na vyžádání průkaz o očkování.

     6. Psi, kteří budou volně pobíhat po veřejných prostranstvích v obci, mohou být odchyceni. Mimo obec, 200 m od posledního obydlí mohou být zastřeleni členem mysliveckého sboru.

 

Článek 4.

Uhynutí zvířat

 

      1. Chovatel je povinen zajistit odborné odstranění uhynulých zvířat prostřednictvím asanační organizace za úplatu.

 

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

 

     1. Porušení této vyhlášky může být stíháno jako přestupek dle § 46 a §48 zák.č. 200/90 Sb.o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s příslušnou výši pokuty.

     2.  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2001. 

 

 

   Marie Kaláčová                                                           František Kolařík

   zástupce starosty                                                                 starosta