OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 5/2001

o nakládání s komunálními a stavebními odpady

 

     Zastupitelstvo obce Březůvky  schválilo na svém zasedání dne 6.12.2001 v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                                  Článek 1

                                                          Závaznost vyhlášky

 

      1. Tato vyhláška řeší systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem vzniklým na území obce Březůvky.

      2. Tato vyhláška se vztahuje na:

      a) všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují, anebo které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, (dále jen „občany“)

      b) ty právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou na území obce původci odpadů (dále jen „původci odpadů“), zařazeného podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s obcí písemnou smlouvu o nakládání s tímto odpadem. Zapojení do systému je nezbavuje povinností upravených zvláštními právními předpisy

 

Článek 2

Základní pojmy

 

     1.  Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

     2.  Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

     3.  Nakládání s odpady  je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

     4.  Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

     5.  Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

    6.  Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu (odpadu určeného k dalšímu využití jako např. papír, sklo atd.)

    7.  Objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob společně s ostatním komunálním odpadem.

    8.  Využívání odpadu jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.

    9.  Svozem komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla a jejich přeprava na místo určené k dalšímu nakládání s odpady.

 10.  Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr zajištěný v pravidelných intervalech na určených zastávkách, prostřednictvím speciálního sběrného vozidla osobou oprávněnou, se kterou má obec smlouvu.

 11. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice 110 l), velkokapacitní kontejnery, speciální kontejnery pro mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, nádoby na sběr odpadu z veřejných prostranství určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.

 12.  Dostatečný objem sběrných nádob je takový vnitřní objem sběrných nádob, který při dané četnosti svozu odpadu umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby.

 13.  Sběrné středisko odpadů je místo určené pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu, event. jejich krátkodobé skladování. Sběrné středisko je přístupné v provozní době a za podmínek stanovených provozním řádem.

 14.  Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

 

Článek 3

Vlastnictví komunálního odpadu

 

     V okamžiku, kdy fyzická osoba komunální odpad nebo jeho složky odloží na místě k tomu určeném, stává se vlastníkem komunálního odpadu obec.

 

Článek 4

Nakládání s komunálním odpadem

 

    1.  Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:

a) sklo

b) papír

c) plasty

d) nebezpečné složky komunálního odpadu

e) železný šrot a ostatní kovy

f) směsný komunální odpad

    2.  Způsob odkládání komunálního odpadu:

a) Sběrné nádoby o objemu 110 l slouží k ukládání směsného komunálního odpadu

b) velkokapacitní kontejnery, které slouží k ukládání komunálního odpadu vznikajícího v areálu hřbitova nebo pro odpad, kde jeho skladba, druh a charakter nedovolují jeho ukládání do popelnic (objemnější složky komunálního odpadu)

c) pytle, které slouží k ukládání vytříděných složek komunálního odpadu (plasty, papír)

d) speciální kontejnery určené pro mobilní svoz skla

e) železo se ukládá na místo u obecního úřadu

f) nebezpečný odpad bude v den svozu ukládán do speciálního převozného kontejneru

    3.  Do sběrných nádob určených k ukládání směsného komunálního odpadu je zakázáno odkládat:

a) nebezpečné složky komunálního odpadu

b) žhavý popel

c) tekutý odpad

d) uhynulá zvířata nebo jejich části, případně biologický odpad z chovu domácího zvířectva

e) zemina

f) stavební suť

    4.  Dále se toto vyhláškou zakazuje:

a) odkládat odpady mimo místa určená k odkládání odpadu /mimo sběrné nádoby/ a způsobem jiným než je uvedeno v odst. 2 tohoto článku

b) ukládat komunální odpad vznikající v domácnosti či při podnikatelské činnosti do odpadových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích a čekárnách autobusů.

c) zhutňovat nebo zapalovat odpad odložený do sběrných nádob nebo kontejnerů

d) poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů, nebo užívat sběrné nádoby k jiným účelům, než ke shromažďování odpadu

e) pálení odpadů na otevřeném ohni a topeništích, která nejsou přímo určena ke spalování odpadů.

 

Článek 5

Povinnosti občanů

 

      1.  Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech určených a to ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Dále komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného systému, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

      2.  Občané využijí  pro odkládání komunálního odpadu stávající jednotné sběrné nádoby o objemu 110 l, kontejnery, velkokapacitní kontejnery a pytle.

a) sběrné nádoby na směsný komunální odpad si občané pořizují na vlastní náklady a tyto jsou jejich majetkem

b) velkokapacitní kontejnery, sběrné nádoby, kontejnery na sklo, pytle na plasty, papír a plasty pořizuje a rozmísťuje obec na své náklady.

    3.  Majitelé či správci nemovitostí jsou povinni zajistit dopravení sběrné nádoby k místní komunikaci tak, aby mohly být vysypány do svozového vozu a následně je v den svozu odstranit z ulice, chodníku či veřejného prostranství, aby nepřekážely chodcům nebo vozidlům. Dále jsou povinni zajistit úklid a přístup ke sběrným nádobám tak, aby bylo možno realizovat svoz komunálního odpadu.

  4.  Majitelé či správci domů  jsou povinni zajistit počet nádob na směsný odpad v dostatečném

množství podle vyprodukovaného odpadu.

 

Článek 6

Povinnosti původců odpadů zapojených do systému obce

 

     1.  Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanoveného touto vyhláškou a to na základě písemné smlouvy s obcí uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby zmocněné obcí.

     2.  Původci odpadů, kteří využívají systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným touto vyhláškou, jsou povinni ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat a třídit.

     3.  Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou povinni třídit, předávat je k využití a odstranění oprávněné osobě sami, pokud neprokáží, že tento odpad využili sami nebo odstranili v souladu se zákonem.

 

Článek 7

Stálé stanoviště sběrných odpadů

 

    1.  Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické a estetické závady, byly dobře přístupné pro jejich naplňování, vyprazdňování a odvoz.

    2.  Stálé stanoviště sběrných nádob určuje jejich vlastník po dohodě s vlastníkem nebo uživatelem objektu a vlastníkem pozemku. Je-li komunální odpad odvážen oprávněnou osobou, též po dohodě s ní.

3.  V případě, že stálé stanoviště sběrných nádob není dobře přístupné pro nakládku do sběrného vozu, je vlastník nebo uživatel objektu povinen zajistit v den svozu dopravní sběrné nádoby k místu

nakládky. Na tomto místě ji ponechat po dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby a poté zabezpečit její vrácení na stálé stanoviště.

    4.  Vlastník nebo uživatel objektu je povinen udržovat pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob.

    5.  Dojde-li k znečištění přístupových cest, nebo stanoviště sběrných nádob, je povinen toto znečištění odstranit ten, kdo ho způsobil.

    6.  Kontejnery je nutné umístit na zpevněná místa pro usnadnění manipulace s nimi.

 

Článek 8

Svoz komunálního odpadu

 

    1.  Svoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba a to ve lhůtách  dohodnutých mezi ní a obcí.

    2.  Svoz odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu, za což odpovídá oprávněná osoba.

    3.  Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na svoz komunálního odpadu, který si původce odpadů zajišťuje sám.

 

Článek 9

Nakládání s nebezpečnými odpady

 

    1.  Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou občané povinni odděleně shromažďovat, třídit a odkládat k využití nebo odstraňování pouze na obcí stanoveném místě.

     2.  Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena tato pravidla:

a) sběr bude prováděn mobilním způsobem na zastávkách pravidelného svozu. Na těchto zastávkách je zajištěn pravidelný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu od občanů. Sběr nebezpečných složek budou provádět na určených stanovištích v předem vyhlášeném termínu pracovníci obsluhy speciálního svozového vozu a ukládat je do nástavby vozidla nebo speciálního převozného kontejneru. Termín svozu vyhlašuje OÚ po dohodě s odvážející firmou.

b) při odevzdání odpadu jsou občané povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem např. cestovním pasem, atd.

c) tento systém sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu mohou využít pouze občané. Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady, jsou povinny zajistit jejich nezávadné odstranění na vlastní náklady.

3.  Dále mohou občané a původci odpadů odevzdat nebezpečné složky komunálního odpadu do trvale zřízených sběrných středisek odpadů.

   4.  Kapalné nebezpečné odpady musí být předány pouze v dobře uzavřených obalech.

 

Článek 10

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova

 

    Odpad z čištění veřejných komunikací, odpad vzniklý údržbou veřejné zeleně a odpad vzniklý provozem hřbitova je shromažďován do velkokapacitních kontejnerů a následně odvezen a uložen na skládku.

 

Článek 11

Povinnosti oprávněné osoby

 

    1.  Oprávněná osoba je povinna provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytnout služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem o odpadech, smlouvou uzavřenou mezi obcí a oprávněnou osobou, obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

    2.  Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Maximální délka intervalu pro svoz směsného komunálního odpadu je 14 dní.

   3.  Oprávněná osoba je povinna manipulovat se sběrnými nádobami takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení. Dojde-li přitom k poškození sběrné nádoby obsluhou svozového vozidla, je oprávněná osoba povinna nahradit vlastníkovi nádoby vzniklou škodu.

   4.  Oprávněná osoba je povinna zachovávat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. Dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob ke znečištění veřejného prostranství, oprávněná osoba zajistí okamžité odstranění nečistoty.

   5.  Oprávněná osoba zajistí uložení sběrných nádob a kontejnerů na původní, smluvními stranami určené místo (stálé stanoviště sběrných nádob), nebo je vrátí zpět na místo, kde byly přichystány.

 

Článek 12

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

 

    1.  Poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

    2.  Výše poplatku a další náležitosti související s jeho placením jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

   3.  Původci odpadů, kteří na základě písemné smlouvy využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu organizovaného obcí, platí cenu sjednanou v písemné smlouvě uzavřené s obcí.

 

Článek 13

Sankce

 

    1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle § 66 odst. 1 a § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

    2. Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky jsou oprávněni provádět pracovníci obecního úřadu v Březůvkách .

 

Článek 14

Zrušovací ustanovení

 

   Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Březůvky č. 1/01 ze dne 15.2.2001

 

Článek 15

Účinnost

 

    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002

 

 

 

 

 

 

                František  Kolařík                                                              Marie Kaláčová

                     starosta obce                                                                 zástupce starosty