O B E C   B Ř E Z Ů V K Y                                            763 45 Březůvky okr. Zlín

 

                                                    V Y H L Á Š K A   Č.  3/99

o udržování čistoty a pořádku v obci

 

    Obecní zastupitelstvo v Březůvkách se usneslo dne 8.4.1999 vydat podle ust. §16 a §36 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty a pořádku v obci jako součást ochrany životního prostředí. Udržování čistoty a ochrana životního prostředí je jednou ze základních povinností obce, organizací i občanů.

 

 §1

 Udržování čistoty veřejného prostranství

      1. Za veřejné prostranství se podle vyhlášky považují všechna místa, která podle svého určení slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména veřejné komunikace včetně chodníků, mosty, veřejné trávníkové plochy, vodní toky a plochy, prostory a okolí veřejných budov.

         2. V zájmu zdraví, bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství:

 a/ volně odhazovat odpadky všeho druhu

 b/ vypouštět na veřejné prostranství splaškové vody nebo jiné tekutiny a mýt jakákoliv vozidla

 c/ nechat psy, drůbež a jiná zvířata volně pobíhat a znečišťovat veřejná prostranství

 d/ vytvářet tzv. divoké skládky (vyvážet pevný domovní a technologický odpad, rumovisko, shrabky a větve mimo vyhrazená místa) organizacemi i občany.

 e/ užívat veřejné prostranství bez povolení obecního úřadu. Po skončení užívání musí uživatel veřejné prostranství uklidit a očistit.

 f/ umísťovat na stromy, autobusové čekárny, sloupy a ploty plakáty, letáky a jiné propagační materiály. K tomuto účelu slouží plakátovací plocha uprostřed obce.

 g/ házet do koryt vodních toků a nádrží jakékoliv předměty, ukládat na břehy vodních toků na místa z nichž by mohly být splaveny předměty a jiné látky.

 h/ vylévat nebo vypouštět do vody ropné produkty, žíraviny a jiné závadné tekutiny. Vypouštění odpadních vod do vodních toků upravují zvláštní předpisy.

 i/ provádět na březích vodních toků čištění a opravy motorových vozidel

 j/ skladovat staré a nepotřebné věci na veřejném prostranství. Odvoz těchto věcí bude prováděn při jednorázových akcích (sběr druhotných surovin, úklidové dny)

 §2

 Podmínky pro jízdu vozidel

 1. V obci Březůvky je zakázána jízda vozidel, která jsou znečištěna nad obvyklou míru a vozidel, která sama , nebo svým nákladem znečišťují¨vozovku. Vozidla musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na vozovku. Dále je zakázána jízda vozidel, která vydávají nadměrný hluk,nebo nadměrně znečišťují ovzduší.

 2. Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním nebo odkapáváním nebyla znečištěna vozovka nebo ovzduší.

 3. Zjistí-li řidič závadu, způsobující znečištění veřejného prostranství je povinen tuto závadu neprodleně odstranit. Dále je povinen učinit všechna opatření, aby znečišťování bylo omezeno na nejmenší míru a vzniklé znečištění ihned odstranit.

 

 §3

 Skládání a nakládání

 1. Nakládat a skládat materiály a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních obtíží jinde (např. ve dvoře nebo vjezdu). Složený materiál musí být z veřejného prostranství neprodleně odstraněn. Po naložení nebo složení nákladu je podle okolností případu dopravce, odesílatel nebo příjemce, povinen podle potřeby veřejné prostranství uklidit a očistit.

 §4

 Zvláštní užívání veřejného prostranství

 1. Užívání veřejného prostranství nad obvyklou míru k jinému účelu než pro který je určeno lze pouze na základě povolení vydaného obecním úřadem.

 2. Každý, komu bylo na základě žádosti povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jako součást stavebního povolení, ke skladování materiálu, k výkopovým pracím) je povinen:

 a/ užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu

 b/ zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení, zabránit tomu, aby docházelo ke znečišťování okolí, zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím

 c/ užívat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky

 d/ ihned po skončení zvláštního užívání veřejného prostranství uvést na svoje náklady veřejné prostranství do původního popř. řádného stavu a uvědomit o tom obecní úřad.

 3/ Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství pro uložení materiálu bude vydáno jen tehdy, nelze-li k tomu určit jiný prostor (ohrazené stanoviště, dvůr apod.)

 4/ Stavební skládku musí povolit obecní úřad.

 

 

 

 §5

 Odpovědnost za čištění veřejného prostranství

 1/ Za čistotu a čištění veřejného prostranství odpovídají právnické i fyzické osoby, kterým náleží správa veřejného prostranství resp. jimž bylo svěřeno veřejné prostranství do užívání.

 2/ Subjekty odpovědné za čistotu a čištění veřejného prostranství jsou povinny:

 a/ zabezpečit prostředky potřebné pro čištění, soustavně dohlížet na dodržování čistoty a pořádku a zakročovat vhodnými prostředky proti znečišťovatelům, nebo proti těm, kteří neplní své povinnosti při udržování čistoty a čištění veřejného prostranství

 b/ zajišťovat pravidelné čištění veřejného prostranství popř. hubení plevele

 c/ pečovat o to, aby odpadky a smetky byly odváženy. Je zakázáno smetat je do vpustí kanalizace, nebo je splachovat vodou do vpustí.

 

 §6

 Čištění chodníků

 1/ Vlastník nebo uživatel nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo chodníkem, je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas udržován.

 2/ Údržbou chodníku se rozumí:

 a/ čištění chodníků se zametáním a kropením, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot

 b/ odklízení sněhu a posyp chodníku hmotami, které zdrsňují náledí (pískem).

 3/ Uživatelé obchodních místností a provozoven rovněž udržují před svými prodejnami a provozovnami chodník.

 4/ Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpadky nebo do kontejnerů.

 §7

 Sankce

 1/ Porušování této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona ČNR č.200/1990 o přestupcích.

 §8

 Závěrečná ustanovení

 1/ Pravidla pro udržování čistoty v bytových domech stanoví domovní řád. O čistotu a úpravu výkladních skříní jsou povinni pečovat uživatelé obchodů. O informační skříňky a plakátovací plochu pečuje organizace, která je vlastní, nebo užívá pro své účely.

 2/ Čistotu veřejných prostranství v obci Březůvky zabezpečuje obecní úřad. Vlastníci nemovitostí odpovídají za čistotu a pořádek veřejného prostranství tak, jak je uvedeno v §6.

§9

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.1999. Tímto datem se ruší obecně závazná vyhláška Obce Březůvky č. 6 ze dne 17.5.1991.

 

 

 

 

 

                Marie  Kaláčová                                                              František Kolařík 

                zástupce starosty                                                                 starosta