Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2017

SMO VM Závěrečný účet za rok 2017 SMOVM FIN SMO VM Rozvaha SMOVM Výkaz zisku a ztrát SMOVM Příloha SMOVM Zpráva auditora